Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

NEWS/EVENT

  • 🎊สมาคมอาคารชุดไทย โดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 🏆ซึ่งสมาคมอาคารชุดไทยได้รับรางวัล ดังนี้มิติที่ 1 - ผลสำเร็จตามพันธกิจมิติที่ 3 - คุณภาพการให้บริการมิติที่ 4 - การพัฒนาองค์กร 🎯จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

  • สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่3/2564 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "สินเชื่อบ้านจะรวมกับหนี้เดิมได้หรือไม่" วิทยากรโดย คุณเขมสุดา เริงวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail & SSME Portfolio Risk Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  • เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองกลางให้เพิกถอนการอนุญาตการก่อสร้าง จากกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้เพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการอาคารชุดย่านถนนอโศกมนตรี ซึ่งก่อสร้างเสร็จและมีผู้พักอาศัยมากกว่า 2 ปีแล้วนั้น  จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ทางจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้รับการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีใบอนุญาตเชื่อมทางที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากสำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานเขต การออกโฉนดห้องชุดโดยสำนักงานที่ดิน  โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคโดยมีการจำนองกับสถาบันการเงิน ซึ่งแต่ละกระบวนการมีขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตจากหลายหน่วยงานที่ต่างก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านของตนเอง แต่สุดท้ายมีคำพิพากษาว่าโครงการก่อสร้างโดยไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สมาคมมีความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่ให้สินเชื่อโครงการและสินเชื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทยทั้งจากชาวไทยและต่างชาติต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต สมาคมจึงขอวิงวอนให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล และหรือมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตต่างๆ ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันในการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ที่จะเกิดการตีความหรือการโต้แย้งสิทธิในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นข้างต้นในอนาคตอีก และเป็นการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและเยียวยาต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งความเสียหายต่อนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ จะได้มั่นใจกับหนังสืออนุญาตของทางการไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างยั่งยืน สมาคมหวังว่าเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตอบรับเชิงบวกจากทางการไทยที่ดี เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้                                                                                               สมาคมอาคารชุดไทย

  • สมาคมอาคารชุดไทยร่วมสนับสนุนทำศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดสิงห์ (ภาคประชาชน)  ซึ่งศูนย์พักคอยแบ่งเป็นชั้นที่1 สำหรับผู้ป่วยชายจำนวน 124เตียง ชั้นที่ 2 สำหรับผู้ป่วยหญิง จำนวน 76 เตียง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล จากเครือโรงพยาบาลบางประกอกเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา

  • คุณภูมิภัทร พรหมมา รองเลขาธิการ และคุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้านำธุรกิจฝ่าโควิด—19 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  • คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมเสวนาหารือมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกลุ่มที่พัก อาศัย แฟลต คอนโดมิเนียม จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ส.ค. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference : Cisco Webex

  • ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง คณะทำงานโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่อาคารชุด (Green Condo) โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงฯ ร่วมให้ข้อมูล             ซึ่งมีนโยบาย แนวทาง และ เป้าหมายของกระทรวงฯ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าและยั่งยืน รวมถึงมาข้อมูลพันธุ์พืชที่ลดมลภาวะและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดิน และอากาศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

  • พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ ท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563   เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Conference Call โปรแกรม Zoom Meeting  

  • ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าพบ ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อปรึกษาหารือประเด็น แนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง และประสานเร่งให้มีการฉีดวัดซีนแรงงานก่อสร้าง ฯลฯ ณ ห้องท่าน รมต. ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี (ดินแดง)