Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

LAW AND REGULATION

LAW AND REGULATION

LAWS
AND REGULATION

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (ภาษาอังกฤษ)

กฎหมายผังเมือง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกทม. พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกทม. พ.ศ. 2556
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกทม. พ.ศ. 2556

กฎหมายควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544)
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนชรา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) อัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ห้องน้ำและห้องส้วมอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง

กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างรอบสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ.2547
กฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างถนนอุทยาน พ.ศ.2546
กฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างรอบพระตำหนัก พ.ศ.2547
กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างริมถนนใหม่ ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ นครอินทร์ พ.ศ.2549
กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี สนามบินน้ำ พ.ศ.2549
กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างป้ายในอำเภอ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2550
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ห้ามการก่อสร้างรอบสะพานพระราม 8 พ.ศ.2547
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ห้ามการก่อสร้างบริเวณรอบสวนเบญจกิติ พ.ศ.2547
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ห้ามการก่อสร้างบริเวณรอบศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2532
กฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างบริเวณบางกระเจ้า พ.ศ.2535
กฎกระทรวงห้ามก่อสร้างในเขตบางซื่อ เขตดุสิต พ.ศ.2560 รอบรัฐสภาใหม่