Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

ABOUT US / TESTIMONIALS

บทสัมภาษณ์ และวิดีโอสัมภาษณ์ จากผู้ประกอบการในวงการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มองหรือกล่าวถึง สมาคมอาคารชุดไทย

ประวัติการก่อตั้ง

สมาคมอาคารชุดไทย เดิมชื่อ สมาคมการค้าอาคารชุด ก่อกำเนิดขึ้นมาจาก ผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คอนโดมิเนียม 82” เมื่อปี พ.ศ.2525 ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของธุรกิจอาคารชุดในขณะนั้น ว่าประสบกับปัญหา และอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจัดทำโครงการ ปัญหาด้านกฎหมาย และปัญหาด้านการบริหารอาคารชุด ทำให้ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมรวมตัวกัน จัดตั้ง “ชมรมผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม” เมื่อปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นทางชมรมฯ ขออนุญาตจัดตั้งเป็น “สมาคมการค้าอาคารชุด” ต่อกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนก่อตั้งกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมอาคารชุดไทย” จวบจนถึงปัจจุบันโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาธุรกิจอาคารชุดให้เจริญก้าวหน้า ช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ เผยแพร่แนวความคิด และรายละเอียดที่ถูกต้องการของอาคารชุดแก่ประชาชนตลอดจนเป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับทางราชการและสถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม

  1. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง กับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจอาคารชุดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจของสมาชิก
  3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด
  4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับธุรกิจที่ดำเนินการ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
  5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอาคารชุดให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
  6. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การทำธุรกิจของสมาชิกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
  8. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
  9. ไม่ดำเนินการในทางการค้าเพื่อกำไร หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

มุมของผู้ประกอบการเมื่อกล่าวถึงสมาคม

          สมาคมอาคารชุดไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ในยุคที่ประชาชนคนไทยยังไม่รู้จัก ไม่เข้าใจว่า “อาคารชุด” คืออะไร ในช่วงนั้นไม่มีธนาคารพาณิชย์ใดที่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กับคนซื้อห้องชุด รวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วย ซึ่งมีหน้าที่ต้องเอื้ออำนวยประชาชนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัย

          ในช่วงต้นๆ ที่ผมเป็นนายกฯ ก่อตั้งสมาคมอาคารชุดไทย จึงต้องตระเวนทำความเข้าใจกับสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

          ต่อมาเราได้อธิบายให้รัฐฯ เข้าใจว่าการยินยอมให้ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ส่วนน้อยในอาคารชุด เท่ากับยิงนกทีเดียวได้ 3 ตัว คือ เป็นการส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถาวร ซึ่งได้รับความเห็นชอบและมีการแก้ไขกฎหมายยินยอมให้ชาวต่างชาติถือครองได้ไม่เกิน 49% ในเวลาต่อมา

          ผมมีความยินดีที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาตลอด จนกลายเป็นประเภทที่อยู่อาศัยยอดนิยมในปัจจุบัน และต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการในสมัยต่อๆ มา ตลอดจนเจ้าหน้าที่สมาคมที่ได้สืบทอดการสร้างสรรค์และพัฒนาสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
นายกก่อตั้งสมาคมอาคารชุดไทย

          สมาคมอาคารชุดไทยได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2526 ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ 9 ประการและได้ยึดถือมาตลอด 35 ปี ปัจจุบันถือได้ว่าสมาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจอาคารชุดมีความเจริญเติบโตตอบสนองความต้องการของสังคม ได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐและทุกภาคธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ หวังว่าในอนาคตสมาคมจะมีบทบาทสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ดร.วิชา จิวาลัย
นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย

          สมาคมอาคารชุดไทย ถือเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจการพัฒนาอาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน จึงอยากเห็นสมาคมอาคารชุดไทย ดำเนินบทบาทนี้ต่อไป และสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อการบริการแก่สมาชิก, ผู้ประกอบการ และสาธารณชน อย่างต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป

ดร.อธิป พีชานนท์
นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย