Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

April 2021

เรียน ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย   ตามที่ สมาคมอาคารชุดไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ นั้น   ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมอาคารชุดไทย จึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด   หากกำหนดวันประชุมใหญ่อีกครั้งจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ   ขอแสดงความนับถือ สมาคมอาคารชุดไทย