Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

June 2020

  ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศเพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์