Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

June 2020

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม ร่วมด้วย นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองอสังหาริมทรัพย์หลังโควิด-19 โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

  ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศเพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 10 มิถุายน 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563   ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้   มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563”   มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2563 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ (1)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม   (2)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย   (3)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินฯ หวังลดภาระประชาชน-ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัตราร้อยละ90 ระบุอาจกระทบรายได้อปท.ไม่เป็นตามคาด   นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. …. (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี  พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยเป็นการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ให้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระตามตัวอย่าง ดังนี้   1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์

📢📢ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี!!! กับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อฟัง "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งหลัง ปี 2562 และทิศทางปี 2563" ท่านจะได้ฟังข้อมูลถึง 26 จังหวัด จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงานวิเคราะห์ของศูนย์ข้อมูล ผ่าน ZOOM 🎧🎧   🎯- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🎯- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 🎯- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 🎯- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 🎯- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (สงขลา