Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

September 2019

?️‍♀️งานสัมมนา “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019”?️‍♀️ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก✌️✌️ ?‍??‍?รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ““อนาคตของการขนส่งระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย ฯพณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ??สัมมนา เรื่อง “ผังเมืองใหม่กับผลกระทบต่อธุรกิจคอนโดมิเนียม” - ผังเมืองใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร - ผังเมืองใหม่ทำให้เมืองขยายตัวไปในทิศทางใด - ผังเมืองใหม่มีผลกระทบต่อธุรกิจคอนโดมิเนียมหรือไม่อย่างไร ⚒⚒สัมมนาเรื่อง “ ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019 ” - ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบันและแนวโน้ม - การปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นตลาดคอนโดมิเนียมในแต่ละกลุ่มของผู้นำตลาดในปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้ชำนาญการจากทั้งภาครัฐและเอกชน #ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี2019 #สมาคมอาคารชุดไทย #ThaiCondominiumAssociation #อสังหาริมทรัพย์ #สัมมนา #คอนโด