Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

WHAT
WE DO

สมาคมอาคารชุดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับเครือข่ายธุรกิจ

ด้านการบริหาร

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม ฯ เดือนละ 1 ครั้ง

จัดประชุมสมาชิกสมาคม ฯ
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ทำงบการเงินประจำเดือนและ
ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ทำงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจำปี

พิจารณาผลตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับพนักงานสมาคม ฯ

ด้านวิชาการ

จัดสัมมนาระจำปีร่วมกับ สมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดสัมมนาเชิงวิชาการทุกไตรมาส

อบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ ปีละ 1-2 ครั้ง

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ให้เป็นแหล่งข้อมูลแก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

พัฒนาเว็บไซต์สมาคม ฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้สมาชิกสามารถติดต่อ ทาง e-mail

จัดทำวารสารสมาคม ฯ ราย 2 เดือน

ร่วมมือกับสมาคมและองค์การอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

จัดทำฐานข้อมูลหาราคากลางของการรับเหมาก่อสร้าง

จัดหารายชื่อบริษัทที่จัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมสำหรับบริการสมาชิก

จัดการศึกษาข้อกฏหมายสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ

ศึกษาข้อมูลกฏหมายต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับพัฒนาธุรกิจ

จัดทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านกฎหมายและประสานราชการ

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม ฯ เดือนละ 1 ครั้ง

ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดหรืออสังหาริมทรัพย์

ผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบ One Stop Service สำหรับขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ

ผลักดันให้มีการจัดทำกฏหมายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ด้านสมาชิกสัมพันธ์

จัดกิจกรรม ระหว่างมวลสมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาเว็บไซต์สมาคม ฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้สมาชิกสามารถติดต่อ ทาง e-mail

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอาทิเช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง และอื่นๆ

จัดทำวารสารสมาคม ฯ ราย 2 เดือน

ด้านส่งเสริมกิจกรรมการตลาด-การขาย

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ต่อธุรกิจและยกระดับอาคารชุดไทย 2 งานคือ
1. งานมหกรรมบ้านและคอนโด
2. งานไทยแลนด์ คอนโด เอ็กซ์โป

จัดทำสถิติ และศึกษาวิจัยด้านการตลาด หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แก่สมาชิก

จัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆกับสมาชิก ฯ ให้มีการแลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์และจัดหาสื่อการตลาดใหม่ๆ

ด้านรายได้สมาคม

ทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
เพื่อทำแผนการหารายได้

การจัดสัมมนา, อบรม รวมถึง
กจิกรรมกีฬาอื่น ๆ

จากค่าบำรุงสมาชิกประจำปี

ด้านสาธารณกุศล

สนับสนุนการดำเนินงานของ
สภากาชาดไทยและองค์กรอื่น ๆ

บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร