Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

VISION

ให้การพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียม มีการเจิญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่อง เป็นเสาหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นหลักในการขับเลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวม

MISSION

- ส่งเสริมอาคารชุดให้เป็นที่อยู่อาศัยหลักในชุมชนเมือง และรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของธุรกิจ
- ส่งเสริมและแก้ไขอุปสรรคในการพัฒนา ที่ดิน กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจอาคารชุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ดิน และสอดคล้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

สารจากนายกสมาคม

ปัจจุบันอาคารชุดเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด จึงมีสถิติการขายและโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตและต่อไปในอนาคตอีกนับ 10 ปี แต่ก็เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับคน การเงินและกฎหมายมากที่สุดเช่นกัน
การจัดตั้งสมาคมอาคารชุดไทยขึ้น จึงถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมของคณะผู้ก่อตั้ง ที่เล็งเห็นและสร้างช่องทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจนี้ขึ้น จนได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและใช้บริการของสมาคมฯ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอง อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมในการบริการสมาชิก ผู้เกี่ยวข้อง (Stake holder) และประเทศชาติอีกด้วย

คณะกรรมการของสมาคมในปัจจุบัน ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีความรอบรู้ มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน อีกทั้งมีสปิริตในการช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มความสามารถ เป็นสมาคมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศอย่างมากมาย จึงมีความพร้อมอย่างสูงในการต้อนรับสมาชิกใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเป็นเพื่อนกันค่ะ

ประวัติ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 

นายกสมาคมอาคารชุดไทย

เกิด  :  วันที่ 15 พฤษภาคม 2496

  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.รุ่นที่ 4414
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( D.) การจัดการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.รุ่นที่ 16
  • นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเมืองมหานครระดับสูง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหานครรุ่นที่ 4
  • นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัญชีและการเงินผู้บริหารระดับสูง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บงส.รุ่นที่ 3
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2554
  • นิสิตเก่าดีเด่น ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2547
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2547
  • ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปี 2556
  • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายและให้เช่า
  • การผลิต จัดจำหน่ายและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบเบรก คลัตช์ โช๊คอัพและแบตเตอรี่ของยานยนต์ , เครื่องจักรกล และเรือประมงน้ำลึกขนาดใหญ่
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) 2545 –  ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด 2518 – ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวายซีเค (ประเทศไทย) จำกัด 2534 – 2542
  • ประธานกรรมการ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด 2538 – ปัจจุบัน
  • นายกสมาคมอาคารชุดไทย 2561 – 2563
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาผู้ทรงคุณวุฒิ วาระปี 2558 – 2562
  • อุปนายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 – 2562
  • รองเลขาธิการและกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2547 – 2553
  • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 2543 – 2545
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2546 – 2551
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.1 กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553-2558
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ปี 2554 – 2557
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
  • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ด้านเศรษฐกิจ ปี 2558
  • นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย (ด้านอสังหาริมทรัพย์) ประจำปี 2555
  • นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร ปี 2537 – ปัจจุบัน
  • ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2550 – 2551
  • ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาค 3350 ปี 2560-61
  •  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 

นายกสมาคมอาคารชุดไทย