Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Testimonials

Testimonials

สมาคมอาคารชุดไทยได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่11 พ.ย. 2526 ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ 9 ประการและได้ยึดถือมาตลอด 35 ปี ปัจจุบันถือได้ว่าสมาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจอาคารชุดมีความเจริญเติบโตตอบสนองความต้องการของสังคม ได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐและทุกภาคธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ หวังว่าในอนาคตสมาคมจะมีบทบาทสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ดร.วิชา จิวาลัย นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย

About Design Studio

สมาคมอาคารชุดไทย ถือเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจการพัฒนาอาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน จึงอยากเห็นสมาคมอาคารชุดไทย ดำเนินบทบาทนี้ต่อไป และสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อการบริการแก่สมาชิก,  ผู้ประกอบการ และสาธารณชน อย่างต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป

คุณอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย