Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

เพื่อความสะดวกในการสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม

1. สมาชิกสามัญ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุง 3,000 บาท / ปี
ปีแรกจ่าย 3,500 บาท
2. สมาชิกวิสามัญ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุง 2,000 บาท / ปี
ปีแรกจ่าย 2,500 บาท

• สําเนาบัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

• แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
• หนังสือรับรองบริษัท
• สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้จัดการ
• สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้จัดการ
• สำเนาบัตรประชาชน ตัวแทน (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวแทน (ถ้ามี)
• เช็คค่าสมัคร หรือหลักฐานการโอนเงิน

วิธีการสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์

ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐาน การชำระเงินไปที่ สมาคมอาคารชุดไทย เลขที่ 177/146 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

สมัครทางแฟกซ์

ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินไปที่ สมาคมอาคารชุดไทย หมายเลข 02 862 3340

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมอาคารชุดไทย” และส่งพร้อมใบสมัครไปที่สมาคมฯ

2. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมอาคารชุดไทย” เลขที่บัญชี 940-105-5130 ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)  สาขาถนนกรุงธนบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และเมื่อสมาคม ฯ ได้รับเช็ค หรือหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะทำการออกใบกำกับภาษีและส่งกลับมายังท่านภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในเบื้องต้น

1. หนังสือรวมกฎหมายอาคารชุด และกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 800 บาท ฟรี
2. ระเบียบข้อบังคับสมาคม
3. ใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สมาคมในราคาสมาชิก อาทิ เช่น งานมหกรรมบ้านและคอนโด, งานสัมมนา
4. ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชมประจำเดือนของสมาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ในเรื่อง กฎ ระเบียบ และ กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. ได้รับสิทธิในการบันทึกข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคม ฯ (www.thaicondo.net) และ สิทธิในการ link เว็บไซต์ของบริษัทสมาชิก (ถ้ามี) กับเว็บไซต์สมาคม ฯ
7. วารสารสมาคมอาคารชุดไทย ฟรี ตลอดปี (6 เล่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจิราพรรณ
โทร. 02 882 3344, 02 862 3341 โทรสาร 02 862 3340
E-mail : contact@thaicondo.or.th

ค่าสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย

ค่าสมาชิกสามัญ

ลงทะเบียนค่าแรกเข้า (บาท)

500

ค่าบำรุงรายปี (บาท)

3000

ค่าบำรุงปีแรก (บาท)

3500

ค่าสมาชิกวิสามัญ

ลงทะเบียนค่าแรกเข้า (บาท)

500

ค่าบำรุงรายปี (บาท)

2000

ค่าบำรุงปีแรก (บาท)

2500