Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

August 2022

สมาคมอาคารชุดไทย ได้จัดกิจกรรม Networking โดยการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ( Smart Property Developer ) เป็นการอบรมและศึกษาดูงาน รวม 10 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ และในการนี้ได้จัดทัศนศึกษาดูงาน โครงการ Smart City วังจันทร์ และโครงการ Origin Smart City จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 2565  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ