Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

August 2021

August

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง คณะทำงานโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่อาคารชุด (Green Condo) โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงฯ ร่วมให้ข้อมูล             ซึ่งมีนโยบาย แนวทาง และ เป้าหมายของกระทรวงฯ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าและยั่งยืน รวมถึงมาข้อมูลพันธุ์พืชที่ลดมลภาวะและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดิน และอากาศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting