Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

September 2019

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม, คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ ประธานการจัดงานสัมมนา ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี 2019 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 ในโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ ที่สมาคมจะจัดขึ้นในอนาคต ขอบคุณค่ะ